محصولات

فریزر ایستاده ۶۰ سانتی

یخچال ایستاده ۷۰ سانتی

یخچال ایستاده 60 سانتی

فریزر ایستاده ۷۰ سانتی

یخچال ایستاده 2 متری

یخچال ایستاده 80 سانتی (عمق 75 سانتیمتر)

یخچال ایستاده 125 سانتی

فریزر ایستاده 80 سانتی

فریزر ایستاده 125 سانتی

یخچال ایستاده 60 سانتی کافی شاپی

یخچال ایستاده 3.60 متری